Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W GNIEŹNIE 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                  ROZDZIAŁ I
                                                                                                                                                                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.
Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa zasady funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych w Gnieźnie.


2. Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie zwany dalej WTZ jest wyodrębnioną jednostką Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Gnieźnie, powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku / Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/  i  na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku” w sprawie warsztatów terapii zajęciowej” Dz.U. Nr 63 poz.587.

3. WTZ działa na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki kierownika, pracowników i uczestników i musi być zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Gnieźnie.

4. Kierownik WTZ podlega służbowo Prezesowi Stowarzyszenia. Pracownicy podlegają służbowo Kierownikowi WTZ.

5. Ilekroć w  niniejszym Regulaminie jest używane słowo Warsztat oznacza Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”.
            ROZDZIAŁ II
        
ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ WARSZTATU

 

                                                                                                                                                                      1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.


2.
Czas pracy Warsztatu ustala się następująco:


a) 
WTZ jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 15.00,

b) w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy prowadzone są zajęcia dodatkowe z zakresu kultury, sportu i turystyki,

c)  w czasie zajęć ustala się dwie półgodzinne przerwy na posiłek dla uczestników,
d) uczestnicy WTZ korzystają z przerwy wakacyjnej, w okresie przerwy wakacyjnej uczestników - pracownicy WTZ wykorzystują zaplanowany co roku urlop wypoczynkowy,


Poza wymienionymi pracownicy WTZ mają prawo do dni wolnych wynikających z uprawnień Kodeksu Pracy.

3. Codzienne zajęcia odbywają się według przyjętego Harmonogramu Pracy: 


godz. 6:00 – 6:50 – przywóz I grupy uczestników

godz. 7:00 – 7:30 – poranne zebranie kadry i uczestników w jadalni WTZ Gniezno, przywóz II grupy uczestników

godz. 7:30 – 8:00 – przywóz III grupy uczestników

godz. 8:00 – 8:15 – przywóz IV Grupy uczestników

godz. 7:30 – 10:30 – zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 10:30 – 11:00 – przerwa śniadaniowa dla uczestników WTZ Gniezno

godz. 10:45 – 11:00 - przerwa w pracy dla kadry WTZ Gniezno (art. 134 Kodeksu Pracy)

godz. 11:00 – 12:30 - zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 12:30 – 13:00 – przerwa kawowa dla uczestników WTZ Gniezno

godz. 13:00 – 14:00 – odwóz I grupy uczestników

godz. 13:00 – 14:30 - zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poszczególnych pracowni i sekcji terapeutycznych

godz. 14:10 – 15:00 – odwóz II i III grupy uczestników

godz. 14:30 – 14:50 – prace porządkowe

godz. 14:50 – 15:00 – podsumowanie przebiegu pracy – zebranie kadry w jadalni WTZ Gniezno

4. Wszelkie zmiany w Harmonogramie Zajęć  wymagają uprzedniej zgody kierownika WTZ Gniezno.

5. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są za pomocą następujących metod pracy:


- indywidualna ( zindywidualizowana w ramach grupy),

- grupowa,

- zbiorowa.

6. Warsztat prowadzi następujące formy rehabilitacji:


- zawodową – kształcenie umiejętności zawodowych, samowystarczalność, zasoby, postawa zawodowa, tempo i motoryka pracy, akceptacja współpracowników i stosunek do opiekuna pracy, wrażenie ogólne;
- społeczną – czynności życia codziennego i ogólna zaradność, sfera intelektualna, sfera społeczna, sfera emocjonalno – motywacyjna;

- zdrowotną – ogólny stan zdrowia, techniczne oprzyrządowanie stanowiska terapii, zaopatrzenie ortopedyczne, oddziaływanie fizjoterapeutyczne, opieka lekarska i specjalistyczna, higiena osobista, farmakoterapia.

- pozostałą, na którą składają się: terapia psychologiczna, muzykoterapia, aktywizacja zawodowa, choreoterapia, teatro i filmoterapia, ludoterapia i rekreacja.

7. Terapia grupowa odbywa się w 12 grupach terapeutycznych:


- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia kaletnicza,

- pracownia tkacka,
- pracowania krawiecka,

- pracownia plastyczna,

- pracownia szkła i witrażu,

- pracownia ceramiczna,

- pracowania poligrafii,

- pracownia metaloplastyki i nasion,

- pracownia stolarska,

- pracownia komputerowa,

- pracownia muzykoterapii.

8. Pracownie terapeutyczne funkcjonują na podstawie miesięcznych planów pracy przygotowywanych przez terapeutów i instruktorów.

9. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika warsztatu przez Radę Programową.

 

 

 

 
ROZDZIAŁ III

 

 RADA PROGRAMOWA WTZ

 

 1. W Warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzą:

 
 - kierownik WTZ,

 - fizjoterapeuta,

 - terapeuci  zajęciowi,

 - instruktorzy zawodu,

 - psycholog,  

 - pielęgniarka,

 
W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne niż wymienione w pkt.1 osoby, zaproszone wg aktualnych potrzeb. 


  2. Zakres obowiązków i kompetencji Rady Programowej:

  
 a) 
opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu,

  b) wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnych programów rehabilitacji,

  c) co pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu,
d) raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,

  e) dokonuje okresowej oraz,  nie rzadziej niż co trzy lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających :

  • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia  i  kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:


- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

- okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.


Przy dokonywaniu kompleksowej oceny bierze się pod uwagę:


- stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

- umiejętności interpersonalne, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,

-stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej oraz sfery emocjonalno– motywacyjnej.

  f) kwalifikuje kandydatów do przyjęcia i skreślenia z listy uczestników WTZ.
g) podejmuje decyzje w zakresie indywidualnej wielkości środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

UCZESTNICY WARSZTATU

 

1. Uczestnikami WTZ mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane przez „ Radę Programową WTZ" oraz posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zawarte w nim orzeczenie  o stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ponadto zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.


2. Kandydaci na uczestników WTZ, poza warunkami zawartymi w pkt.1, zobligowani są do :


- wypisania Podania o przyjęcie do WTZ ,

- wypisania karty informacyjnej kandydata.

Odpowiednie druki  dostępne są  u  kierownika WTZ oraz na stronie internetowej  www.wtzgniezno.pl;

Procedura przyjmowania uczestników do WTZ opiera się również na uwzględnianiu kolejności zgłoszeń.3. W warsztacie może być stosowany okres próbny dla nowych uczestników. Długość okresu próbnego wyznaczana jest przez  Radę Programową WTZ.

 

4. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w pięcioosobowych grupach terapii zajęciowej tworzonych organizacyjnie i dostosowanych do sprawności psychofizycznej uczestników.

 

5. WTZ prowadzi pełną ewidencję i dokumentację uczestników.

 

Każda nieobecność uczestnika musi być usprawiedliwiona przez  rodziców lub terapeutę odpowiedzialnego za realizację programu rehabilitacji / w ilości rodzice do 3 dni w miesiącu i terapeuta do 3 dni w miesiącu/, i przez lekarza.

 

7. Uczestnik, który w ciągu roku kalendarzowego opuścił bez usprawiedliwienia trzydzieści dni może zostać skreślony z listy uczestników.

 

8. Uczestnik, który w rażący i powtarzający się sposób narusza ustalony program rehabilitacji, porządek i dyscyplinę zostanie skreślony z listy uczestników. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik WTZ po wysłuchaniu opinii Rady Programowej.

 

9. Rehabilitacja uczestników WTZ oznacza zespół działań zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja odbywa się zgodnie z zapisami ustaw.

 

 

10. Uczestnik WTZ ma prawo do:


 a)
udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji,

 b) zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności,

c) pomocy instruktorów w realizacji programu rehabilitacji,

d) uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz formach zajęć dodatkowych,

e) uczestnictwa w półrocznej ocenie dotyczącej realizacji programu rehabilitacyjnego.

 

11. Uczestnik WTZ ma obowiązek:

 
 a) aktywnie uczestniczyć w programie rehabilitacji,

 b) przestrzegać ustalonego czasu zajęć terapeutycznych,

 c) stosować się do poleceń pracowników WTZ, być zdyscyplinowanym,

 d) przestrzegać zasady higieny osobistej, porządku, dbałości o mienie,

 e) przestrzegać zasady współżycia społecznego,

 f)  przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

12. Uczestnicy WTZ mogą otrzymywać kieszonkowe - trening ekonomiczny w wysokości:

 
 - nie przekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 - ustalonej przez Radę Programową WTZ.

       

13. Przyznanie i wysokość kieszonkowego- trening ekonomiczny uzależnione jest od pozytywnej opinii instruktora i Rady Programowej z uwzględnieniem prawidłowego wypełniania nałożonych obowiązków. Szczegółowe zasady przyznawania i naliczania kieszonkowego – treningu ekonomicznego określa „Regulamin ustalania kieszonkowego – w ramach „treningu ekonomicznego” dla uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie”.

 

14. W zakresie realizacji programu rehabilitacji WTZ współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji, samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami z terenu kraju i z za granicy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY DOWOZU UCZESTNIKÓW DO WARSZTATU

 


Uczestnicy mogą dojeżdżać do Warsztatu:

1. Samochodem własnym na zasadach:

1.1.
Transport uczestnika samochodem Warsztatu może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług,

1.2.Pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatu mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, niewidomi i ociemniali,

1.3.Uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione wyżej dowożeni są do Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników wymienionych w pkt. 1.2. i w samochodzie są wolne miejsca.

1.4.Uczestnicy, dowożeni i odwożeni z WTZ samochodem służbowym, podlegają terapii w chwili wejścia do samochodu, poprzez zajęcia w WTZ aż do czasu odwozu do miejsca zamieszkania. Przewóz uczestników jest każdorazowo nadzorowany przez terapeutę zajęciowego, według ustalonego tygodniowego planu konwojów.


2.
Kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON dokonuje kierownik Warsztatu.


3.
Publicznymi środkami transportu - z możliwością pokrycia przez Warsztat kosztów biletów zamiejscowych, – jeżeli nie są finansowane z innych źródeł środkami pochodzącymi z finansów publicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZARZĄDZANIE WARSZTATEM1. W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


2.
Warsztatem kieruje Kierownik, który zarządza Warsztatem i reprezentuje go na zewnątrz.


3.
Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia.


4.
Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.


5.
Kierownik Warsztatu jest zobowiązany do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu placówki.


6.
Do obowiązków kierownika należy w szczególności:


a) kierowanie pracą warsztatu,

b) zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć i środków ich wykonania,

c) ustalanie przerwy wakacyjnej,

d) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej,
e) dbanie o efektywność działania,

 f) nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,

g) ocenianie pracowników,

h) delegowanie pracowników,

 i) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, i zasad współżycia społecznego przez podległych pracowników,

 j) wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

PRACOWNICY WARSZTATU

 

1. Pracownicy WTZ mają obowiązek:

    
1.1. przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i

godność uczestników WTZ,

1.2. współuczestniczyć aktywnie w pracach Rady Programowej,

1.3. dokonywać okresowej oceny efektów założeń rehabilitacyjnych w

odniesieniu do poszczególnych uczestników grupy,

1.4. prowadzić indywidualne zeszyty obserwacji, zwane dziennikami terapeutycznymi, umieszczać w nich adnotacje z  zajęć i zachowań uczestników grupy,

1.5. utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami lub opiekunami uczestników. Współpracować przy realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

1.6. analizować wszelkie zgłaszane potrzeby uczestników i konfrontować je z opiniami lekarza, rodziców, opiekunów i udzielać wszelkiej pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w domach rodzinnych uczestników,

1.7. dbać o stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników,

1.8. przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych uczestników,

1.9. sumiennie wykonywać program rehabilitacji.


2. Pracownicy WTZ mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

            

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI I ZNAKOWANIA AKT

 

1. Kierownik Warsztatu dekretuje przychodzącą do Warsztatu korespondencję i w razie potrzeby, przydziela sprawy do załatwienia poszczególnym pracownikom.

 

2.Organizację spraw kancelaryjnych w biurze Warsztatu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14; poz. 67).

 

3. Kierownik Warsztatu podpisuje:

a) dokumenty płacowe i inne księgowe,

b) pisma wychodzące na zewnątrz,

c) dokumenty kadrowe,

d) polecenia wyjazdu służbowego,

e) karty drogowe,

f) wszystkie dowody księgowe, stanowiące podstawę zapisów

g) przelewy

 

4. Korespondencję do podpisu Kierownika, zaparafowaną przez pracownika przygotowującego projekt wraz z kompletem dokumentacji dotyczącej danej sprawy, należy składać bezpośrednio u Kierownika Warsztatu.

 

5. Korespondencji wychodzącej z Warsztatu każdorazowo nadaje się sygnaturę, zgodną z Dziennikiem Korespondencji.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

1. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej dokonuje Kierownik Warsztatu lub osoba przez niego upoważniona.

 

2. Kierownik, dokonując kontroli wewnętrznej kieruje się takimi kryteriami jak: legalność, gospodarność, rzetelność, celowość, przejrzystość i jawność.

 

3. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Kierownik Warsztatu.

 

Regulamin wprowadzono z dniem obowiązywania od 15.10.2012r.

 

 

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą